ΑΓΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΛΥΨΩΣ ΑΛΕΞΟΥΛΗ 27, 40003 ΑΓΙΑ

Πρόεδρος: Πέτρος Μπαρμπέρης