ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 34, 25100 ΑΙΓΙΟ

Πρόεδρος: Βασιλική Ψυχράμη