ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΗΣ, 74051 ΑΝΩΓΕΙΑ

Πρόεδρος: Λευκοθέα Κουνάλη