ΔΕΛΤΑ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλαστήρα 13, Σίνδος 574 00