ΔΩΔΩΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ, 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρόεδρος: Βασίλειος Χήρας