ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 26441 ΠΑΤΡΑ

Πρόεδρος: ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ
Περιφερειάρχης: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ