ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

Λ. ΚΥΠΡΟΥ 68, 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Πρόεδρος: Ειρήνη Στελλάκη