ΗΡΩΪΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΑΡΑ, 82104 ΨΑΡΑ

Πρόεδρος: Κούτικα Αγγελική