ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πρόεδρος: Σαράντος Μαρινάκης