ΚΕΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΔΑ, 84002 ΧΩΡΑ

Πρόεδρος: Κων/νος Δεμένεγας