ΚΙΛΚΙΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γ. ΚΑΠΕΤΑ 17, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

Πρόεδρος: Μαρία Μασμανίδου – Τσάβαλου