ΚΥΘΝΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ, 84006 ΧΩΡΑ

Πρόεδρος: Ειρήνη Σταυρίκου