ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ 1, 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Πρόεδρος: Καλη Μαντάλα