ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 76-78, 13232 ΑΘΗΝΑ

Πρόεδρος: Σταματοπούλου Αικ.