ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ, 37003 ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Πρόεδρος: Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα