ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 179, 46200 ΠΑΡΑΜΥΘΙA

Πρόεδρος: Φώτιος Δημητρίου